เสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

เสียงประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวที
เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

ปาริชาติ มากแก้ว เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

YouTube Preview Image

เกษมชัย แสงสว่าง – ประธานกลุ่ม ทสม. อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทักท้วงกรณี รายชื่อผู้ลงทะเบียนมาร่วมงาน ผ่านระบบ Online เกิดสูญหาย
เมื่อมาถึงหน้างาน พบว่าไม่มีรายชื่อ ทำให้ไม่สามารถเข้าห้องประชุมใหญ่ได้

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ – กมล เปี่ยมสมบูรณ์ (สภาลุ่มน้ำท่าจีน)
ความรู้สึกที่มี ต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ
3.5 แสนล้าน Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น