ความคิดเห็นจากประชาชน แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Module A5 สระบุรี
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

YouTube Preview Image

สมคิด ดวงแก้ว – เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี

YouTube Preview Image

ตี่ ตรัยรัตนแสงมณี – เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง จ.สระบุรี

YouTube Preview Image

ทนงศักดิ์ สมนิยมไชย – หอการค้าสระบุรี

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ – ชัชวาล กีรติวรสกุล (วิทยากรผู้ดำเนินรายการ) เวทีน้ำ จ.สระบุรี

 

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ – สมคิด ดวงแก้ว (เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม อ.หนองแซง

 

 YouTube Preview Image

อารีวรรณ ถุงสุวรรณ – ชุมชนคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค
ทองคำ สีดารอด – ชาวบ้านอำเภอหนองแซง
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 
แต่ไม่มีโอกาศได้ขึ้นแสดงความคิดเห็นบนเวที­

ใส่ความเห็น