เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

YouTube Preview Image

แถลงการณ์ภาคประชาชน
โดย ขบวนองค์กรชุมชน และ ภาคประชาสังคม จ.สระบุรี
ทิศาปาโมกช์ ปรึกษากิ่ง (ผู้อ่านแถลงการณ์)

YouTube Preview Image

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Module A5 สระบุรี

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ใส่ความเห็น