ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ กบอ. เรื่อง โมดูล A5

YouTube Preview Image

ชาวบ้านถาม รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ เรื่อง โมดูล A5 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม ในโมดูล A5ที่เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทจัดการบริหารทรัพยากรน้ำ จัดโดย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่วิทยาลัยเทคนิค จ.สมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น