ส.ว.สุรจิต ชิรเวทย์ วิพากษ์ประชาพิจารณ์บริหารจัดการน้ำ3 5แสนล้าน

YouTube Preview Image

รายการจุดชนวนความคิด อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล สัมภาษณ์ สุรจิต ชิรเวทย์ ส.ว.สมุทรสงคราม ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรม­ชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในประเด็น วิพากษ์การทำประชาพิจารณ์โครงการบริหารจัด­การน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ­และอุทกภัย (กบอ.) มาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 โดยระบุว่ายังไม่มีการให้ข้อมูลประชาชนอย่­างเพียงพอก่อนทำประชาพิจารณ์ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผ­นโครงการ มากกว่าที่จะให้ข้อมูลที่เป็นแผนแม่บท (การไม่ให้ข้อมูลที่เป็นแผนแม่บทจะทำให้ปร­ะชาชนไม่เห็นถึงภาพรวมของโครงการรวมทั้งคว­ามเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาที่แท้จริง)

ใส่ความเห็น