มุมมองในพื้นที่ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

YouTube Preview Image

อรรถพล อรุโณรส – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

YouTube Preview Image

ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

YouTube Preview Image

ปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล – เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี

ใส่ความเห็น