วิดีโอสรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

ช่วงแบ่งการประชุมเป็นสามกลุ่ม ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ, กรุงเทพฯ โดย สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) 

1384125_10151932608176678_1400347101_n

 YouTube Preview Image

เอนก บุญมา ความคิดเห็นกลุ่มย่อย ห้องที่ 1 ร่าง พรบ.ทรัพยากรน้ำ

YouTube Preview Image

ประทีป มคติธรรม ความคิดเห็นกลุ่มย่อย ห้องที่ 2 ร่าง พรบ.ทรัพยากรน้ำ

YouTube Preview Image

พูลสุข พูลสุขเจริญ ความคิดเห็นกลุ่มย่อย ห้องที่ 3 ร่าง พรบ.ทรัพยากรน้ำ

ใส่ความเห็น