คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน­โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี

YouTube Preview Image

เสียงประชาชนเวทีน้ำ จ.ชัยนาท-สาธิต เหล่าสุวรรณ

YouTube Preview Image

สมนึก อุบลงาม

YouTube Preview Image

สมคิด อยู่โต

YouTube Preview Image

คณาวุธ ทัศสุวรรณ

YouTube Preview Image

กฤษฎา สุภรศิริวรกุล

 

 

ใส่ความเห็น