แถลงการณ์วิพากษ์เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารน้ำ 3.5 แสนล้าน ครั้งแรก จังหวัดลำพูน

1382057_607958472575899_94088771_n

 

แถลงการณ์
วิพากษ์เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารน้ำ 3.5 แสนล้าน ครั้งแรก จ.ลำพูน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งแรกที่จังหวัดลำพูน เป็นเวทีสืบเนื่องมาจากแผนบริหารจัดการน้ำใน โมดูลเอ ๑ ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่มีโครงการ1 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง โครงการนี้มีความจุน้ำเพียง 9 ล้าน ลบ.ม. แต่เวทีรับฟังความคิดเห็นกลับระบุกลุ่มเป้าหมายมากถึง ๘๐๐ คน จากทุกอำเภอ 

จากการเข้าร่วมเวทีตั้งแต่ช่วงเช้า เครือข่าย ภาคประชาชนตามรายนามข้างท้ายมีความเห็นดังนี้

1การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ พบว่าเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นเอกสารเดิมๆที่มีการแจกจ่ายในการจัดนิทรรศการ “น้ำเพื่อชีวิต” มาแล้วก่อนหน้านี้ ในเอกสารมีข้อมูลระบุเพียงสั้นๆ ถึงจุดสร้างเขื่อน ที่ตั้งโดยสังเขป ความจุอ่างเก็บน้ำ แต่กลับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบ ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗(๗) คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ในเวทีมีเพียงคู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แจกช่วงลงทะเบียนในช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้มีการจัดส่งเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 15 วัน จึงขาดโอกาสทำความเข้าใจในเอกสารก่อนร่วมเวที

2ผิดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่เข้าร่วมเวทีในวันนี้มีจำนวนน้อย ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เจ้าของเวทีจัดไว้ เมื่อมาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจึงถูกผลักไปอยู่ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องประชุมหลัก ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และกระบวนการรับฟังได้กำหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพียงคนละ 3 นาที จึงไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วน

3สถานที่จัดเวทีไม่เหมาะสม เวทีในวันนี้จัดที่หอประชุมโรงเรียนจักคำคณาทร ที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดในห้องเดียวกัน จึงทำให้ผู้เข้าร่วมขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

ด้วยข้อสังเกตุดังที่กล่าวมา เครือข่ายภาคประชาชนฯ มีความเห็นว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 57(2) ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
บรรยากาศเวทีโดยรวมเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลตามแผนโมดูลต่างๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในเวทีที่จังหวัดลำพูนไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง มีการตั้งคำถามอย่างมากในเวทีช่วงเช้า
จึงสรุปได้ว่า การรับฟังเวทีคราวนี้ ไม่ได้ดำเนินตามหลักการรับฟังแผนการจัดการน้ำอย่างทั่วถึงตามที่ศาลปกครองมีคำสั่ง ทั้งนี้จากกำหนดการพบว่าจะมีการจัดเวทีการรับฟังเพียงจังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 หนึ่งวัน จึงเกิดคำถามว่าจะได้รับฟังอย่างทั่วถึงหรือไม่
เครือข่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเงินกู้ ๓.๕ แสนล้านจะติดตามการดำเนินการรับฟังของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่ม
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ยมบน ยมล่าง
เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ
สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย )
สภาลุ่มน้ำท่าจีน นครปฐม
ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนโป่งอ่าง จ.เชียงใหม่
สถาบันอ้อผะหญา

 

 

ใส่ความเห็น