30 ตค.นี้ ชวนชาว มช. ทุกท่านมารวมพลัง


1380166_577525228963609_924693792_n

1384385_598178426906203_327882656_n

 

 

ตอนหนึ่งของวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ใส่ความเห็น