ข้อเสนอเรื่องการรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำ 23 ตุลาคม 2556

วันนี้เป็นวันปิยะมหาราช แต่ทางเครือข่ายภาคประชาชนไม่หยุดงาน เรามาประชุมวางแผนเพื่อรับมือเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำในจังหวัดอื่นๆ โดยแกนหลักคือสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายให้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะด้วย

 

Screen Shot 2556-10-23 at 11.46.29 AM

ในขณะที่ผมนั่งรอพูดเป็นคนท้ายๆเลยขอบันทึกแนวทางที่จะผลักดันเสนอต่อไปดังนี้ 

Screen Shot 2556-10-23 at 11.32.26 AM

 

จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมี  ”หน้าที่” ที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเผยแพร่ข้อมูลทางระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลนั้น

 

ดังนั้นทางเครือข่ายภาคประชาชนจึงต้องจัดทำการศึกษาและส่งมอบข้อเสนอนี้ถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

 

ใส่ความเห็น