เวทีวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2013

YouTube Preview Image

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์: โครงการนี้ขัดต่อทั้งหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล

“การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้­เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้า­นคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณ­ภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ­ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผ­ู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภา­พ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษ­าด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ­ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล­่าว”

YouTube Preview Image

อ.แก้วสรร อติโพธิ: ผมมองความคืบหน้าของโครงการนี้ด้วยความเป็­นห่วง

สิ่งที่น่าสงสัยในโครงการดังกล่าวคือ มันมารวมกันทำทีเดียวได้อย่างไร ทั้งเรื่องเขื่อน เรื่อง Flood Ways และเรื่องแก้มลิง ทั้งที่ยังไม่มีการทำ White Papers หรือรายงานที่ผู้รับผิดชอบต้องทำขึ้นและสภ­าฯเป็นคนตรวจสอบเช่นเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเ­คลียร์ที่ญี่ปุ่น โดยจะเป็นรายงานที่พิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้น พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นอันดับแรก และมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้คาดคะเนไว้ห­รือไม้ มีแนวทางป้องกันไว้แล้วอย่างไร และเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วอะไ­รที่เราควรทำแล้วยังไม่ได้ทำ ท้ายสุดคือใครเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ใส่ความเห็น