นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

cf7c23513378527ffb5a7c5cf5e4af60-0

 

กรุงเทพฯ–21 ต.ค.–สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ มินศิริ จากมูลนิธิไทยฟลัต, ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณอรรคพล อรุโนรส, คุณจันทิมา ลังประเสริฐ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งเวทีดังกล่าวได้มีการนำเสนอข้อมูลนโยบายการจัดการน้ำและ 9 โมดูล การวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้ำ ผลกระทบจากกากรนโยบายการจัดการน้ำรูปธรรมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาครัฐ การนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการน้ำและผลกระทบ ซึ่งทำให้เห็นความสามัคคีและพลังของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมกับทุกภาคของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของรัฐบาลที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ใส่ความเห็น