รวมคลิปจากเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดการน้ำ จ.ลำพูน

จากเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดการน้ำ จ.ลำพูน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

YouTube Preview Image

ธัณย์จิรา ธนานนท์ขันธชัย ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

แสดงความคิดเห็นยังไม่จบถูกตัดหมดเวลา 3 นาที

YouTube Preview Image

มีแก้ว นุมาลา นายก อบต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

YouTube Preview Image

พิรุณ อินทร์ธรรม สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จ.ลำพูน

YouTube Preview Image

ผิน มายาง กำนันตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

YouTube Preview Image

อภามาศ แสนวงศ์ ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น

YouTube Preview Image

อ.ประเชิญ คนเทศ – ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน นครปฐม

YouTube Preview Image

กมล เปี่ยมสมบูรณ์ – สภาลุ่มน้ำท่าจีน

YouTube Preview Image

สัมภาษณ์ คุณ อภามาศ แสนวงศ์ ความรู้สึกที่มี ต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ 

YouTube Preview Image

แถลงการณ์ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน โมดูล A1 ขั้นแรก จ.ลำพูน

ผู้อ่านแถลงการณ์ สมเกีรยติ มีธรรม – สถาบันอ้อผะหญา 

ใส่ความเห็น