Daily Archives: ตุลาคม 31, 2013

วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ,

วิดีโอสรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

ช่วงแบ่งการประชุมเป็นสามกลุ่ม ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน­โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริห­ารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเวทีที่ 2 จังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี เสียงประชาชนเวทีน้ำ

คลิปประชาชนเสนอความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

สายพิรุณ พูญสังข์ – ตัวแทนชุมชนวัดอ่างทอง เฉลิมวุฒิ พรหมทอง ตัวแทนเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม สุเทพ บุญยัง สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

คลิปภาพรวมเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.อ่างทอง

บรรยากาศงาน เวทีรับฟังความคิดเห็น  แผนบริหารจัดการน้ำ Module A2 จังหวัดอ่างทอง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บรรยากาศ