Daily Archives: ตุลาคม 23, 2013

30 ตค.นี้ ชวนชาว มช. ทุกท่านมารวมพลัง

    ตอนหนึ่งของวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ล้วงลึกเขื่อน ยมบน ยมล่าง

  เผยแพร่เมื่อ 23 ต.ค. 2013 เรื่องเล่าจากขุนเขาตีแผ่ความจริงเรื่องเข­ื่อนยมบน ยมล่าง โดยนาย สมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรมการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น

เสวนา เสื่อ-สาด เด็กมช.ไม่เอาเขื่อน

เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2013 “ถ้าเป็นบ้านคุณ คุณก็คงไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้ใช่ไหมค่ะ?­” นิตย์ นศ.ปีที่๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ ฐานะเป็นคนในพื้นที่บ้านแม่เอาะใต้ (พื้นที่น้ำท่วมในกรณีสร้างเขื่อนแม่แจ่ม)

ข้อเสนอเรื่องการรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำ 23 ตุลาคม 2556

วันนี้เป็นวันปิยะมหาราช แต่ทางเครือข่ายภาคประชาชนไม่หยุดงาน เรามาประชุมวางแผนเพื่อรับมือเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำในจังหวัดอื่นๆ โดยแกนหลักคือสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายให้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะด้วย   ในขณะที่ผมนั่งรอพูดเป็นคนท้ายๆเลยขอบันทึกแนวทางที่จะผลักดันเสนอต่อไปดังนี้    จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมี  ”หน้าที่”